Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie umowy ze stronami tej czynności (art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie), przy czym wynagrodzenie to nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – TAKSA NOTARIALNA. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z dokonaniem czynności.

Informacji i wyjaśnień dotyczących planowanych czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.

Poza wynagrodzeniem notariusza, z dokonaniem czynności notarialnych związane są podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które uiszczane są u notariusza.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn (w przypadku darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, a także nieodpłatnej służebności i użytkowania), który pobiera z chwilą sporządzenia aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Wysokość stawek podatku od czynności cywilnoprawnych w zależności od rodzaju czynności określa art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych STAWKI PODATKU –  (tekst ujednolicony).

Od wniosku o wpis do księgi wieczystej, zawartego w akcie notarialnym, notariusz pobiera opłatę sądową, którą przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych regulują art. 42 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych OPŁATY SĄDOWE.

Obowiązkiem notariusza jest uzależnienie sporządzenia aktu notarialnego od uprzedniego zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej.

W celu uzyskania informacji na temat dokładnej wysokości opłat i podatków zapraszamy do kontaktowania się z Kancelarią.